Τεχνικές ασφαλίσεις

Οι τεχνικές ασφαλίσεις καλύπτουν μικρά ή μεγάλα τεχνικά έργα υποδομής που εκτελούνται και λειτουργούν συνήθως κάτω από μακρόχρονες συμβάσεις παραχώρησης και βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή/και λειτουργίας.
Στα βασικά προγράμματα τεχνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνονται
 Κατά παντός κινδύνου εργολάβων (C.A.R – Contractors All Risks)
Καλύπτει όλα τα έργα μηχανικών και ανέγερση κτιρίων κάθε είδους έναντι κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν το έργο. Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός αυτών που εξαιρούνται ονομαστικά από το συμβόλαιο.
 Κατά παντός κινδύνου συναρμολογήσεως (E.A.R. – Erection All Risks)
Καλύπτει κινδύνους από τη συναρμολόγηση ή/και αποσυναρμολόγηση μεταλλικών κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού, γεννητριών, σιλό, δεξαμενών, σωληνώσεων, γραμμών παραγωγής κλπ . Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός αυτών που εξαιρούνται ονομαστικά από το συμβόλαιο.
 Μηχανικών Βλαβών (Μ.Β. – Machine Breakdown)
Καλύπτει ζημιές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φωτοβολταϊκών συστημάτων, μηχανημάτων εργοστασίου όπως τυπογραφείων, κλωστοϋφαντουργίας, χαρτοβιομηχανίας κλπ. Καλύπτει οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: – λανθασμένο σχεδιασμό, λάθη στο μηχανουργείο ή στη συναρμολόγηση, ελαττωματική χύτευση – λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία, αδεξιότητα, κακόβουλη ενέργεια τρίτων – φυσική έκρηξη – έλλειψη νερού στους λέβητες – βραχυκύκλωμα – θύελλα, πάγο – απόσχιση λόγω φυγόκεντρου δύναμης κ.α.
 Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων (C.P.M. – Contractor’s Plant and Machinery)
Ασφαλίζονται τα διάφορα μηχανήματα και ο εξοπλισμός εργοταξίου όπως γερανοί, μπουλντόζες , εκσκαφείς, οδοστρωτήρες, δονητές, φορτωτές, εξοπλισμός έλξης, μηχανές σκυροδέματος, αεροσυμπιεστές, αντλίες, οχήματα του εργοταξίου κλπ. από απώλεια ή ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, πλημμύρα, παγετό είτε αυτά είναι σε λειτουργία είτε σε αδράνεια εντός του εργοταξίου είτε σε φάση συντήρησης
 Κατά Παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΕΕΙ – Electronic Equipment Insurance)
Καλύπτεται πάσης φύσεως ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τυχαίο συμβάν, που προκλήθηκε κατά το χρόνο που τα ασφαλιζόμενα μηχανήματα βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε όχι, καθώς επίσης και όταν βρίσκονται σε αποσυναρμολόγηση, μεταφορά ή συναρμολόγηση για καθαρισμό, έλεγχο, επισκευή ή εγκατάσταση σε άλλη θέση μέσα στο χώρο εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως.
Βρίσκει μεγάλη εφαρμογή σε κατηγορίες εξοπλισμού όπως :
• Εξοπλισμός γραφείου (συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, υπολογιστές, εκτυπωτές, μηχανογραφικά συστήματα, φωτοτυπικά, φαξ κ.α.)
• Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
• Φωτογραφικός εξοπλισμός για επαγγελματίες
• Ιατρικός εξοπλισμός
• Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός εξοπλισμός
• Συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων
• Συστήματα ασφαλείας, μέτρησης και ελέγχου

Leave a Reply