Ζωή

Ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλισης ζωής είναι να ελαττώσει τις οικονομικές συνέπειες που προέρχονται από μια πρόωρη απώλεια ζωής και να διατηρήσει στο βαθμό που είναι εφικτό την ποιότητα ζωής των αγαπημένων μας προσώπων.
Όλες οι σύγχρονες βασικές ασφαλίσεις ζωής περιλαμβάνουν και συμπληρωματικές καλύψεις όπως

  • Κάλυψη από σοβαρή ασθένεια
  • Κάλυψη από ατύχημα ή/και αναπηρία (μόνιμη ολική ή μερική)

Οι Βασικές Κατηγορίες της ασφάλισης ζωής είναι:

  • Η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια ζωής. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου.
  • Η Απλή Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό εάν συμβεί η απώλεια ζωής μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.
  • Η Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου καταβάλλει το εφάπαξ ποσό, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή κάλυψη μειούμενων αναγκών στο μέλλον.

Όλες οι ασφαλίσεις ζωής προσδίδουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • ισόβια προστασία και επένδυση.
  • χαμηλό κόστος σε σχέση με το ύψος της κάλυψης.
  • δυνατότητα εξαγοράς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για κάλυψη τυχόν αναγκών.
  • προσαρμογή του προγράμματος στις προσωπικές ανάγκες
  • συνδυασμό με άλλα ασφαλιστικά προϊόντα ( υγείας, σύνταξης, ατυχήματος)