Ασφάλιση Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργων (C.A.R)

Ασφάλιση Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργων (C.A.R)
Με την Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου έργων πολιτικού μηχανικού υπό κατασκευή (C.A.R.) καλύπτονται μεγάλα τεχνικά έργα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, όπως :

• Κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα
• Εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας
• Δρόμοι, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια
• Γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, λιμάνια, συστήματα υδροδότησης και αποχέτευσης για ζημιές που θα προκληθούν στο ίδιο το έργο.

Καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Στην κάλυψη μπορεί να συμπεριληφθεί:

• Εργοταξιακός εξοπλισμός
• Μηχανικός εξοπλισμός κατασκευής
• Δαπάνες για αποκομιδή ερειπίων
• Γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

• Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους
• Σεισμός, υποχώρηση – κατολίσθηση εδάφους, ανεμοθύελλα
• Κλοπή, διάρρηξη, ληστεία
• Κακοτεχνία, αμέλεια, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια
• Ελαττωματικός σχεδιασμός

°
°

 Μεταφορών
 Νομική Προστασία