Ασφάλιση μεταφορών

Η ασφάλιση των εμπορευμάτων έναντι κινδύνων παίζει σημαντικό ρόλο στο εμπόριο γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται εμπορεύματα με μεγαλύτερη ευχέρεια, να αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη άνεση μεγάλοι κίνδυνοι μεταφοράς και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες των εταιρειών που ασχολούνται με το εμπόριο.Ο κλάδος μεταφορών καλύπτει τις ζημιές που θα υποστεί το ασφαλιζόμενο εμπόρευμα κατά τη μεταφορά του με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο από ένα τόπο σε έναν άλλο σύμφωνα με τους διεθνείς όρους πώλησης – παράδοσης.
Οι κυριότεροι τυποποιημένοι όροι κάλυψης ασφάλισης εμπορευμάτων (ρήτρες) με διεθνή αναγνώριση που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες του κόσμου για την ασφάλιση μεταφορών είναι :
Institute cargo clauses C – Καλύπτονται ζημιές που προέρχονται από :
 Φωτιά ή έκρηξη
 Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου
 Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου
 Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή του μεταφορικού μέσου με εξωτερικό αντικείμενο
 Εκφόρτωση του πλοίου σε λιμάνι καταφυγής
 Γενική αβαρία
 Εκβολή φορτίου από τον καπετάνιο
Institute cargo clauses Β – Καλύπτονται ζημιές της ρήτρας C και αυτές που προέρχονται από :
 Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, κεραυνό
 Εκβολή ή αρπαγή από τα κύματα
 Διαβροχή από θαλασσινό νερό, λίμνης ή ποταμού
 Απώλεια δεμάτων λόγω πτώσης τους κατά την φορτοεκφόρτωσής τους στο πλοίο ή και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
Institute cargo clauses Β – Καλύπτονται ζημιές που προέρχονται από :
 Οποιαδήποτε αιτία δεν εξαιρείται ονομαστικά (κατά παντός κινδύνου)
Στις παραπάνω ρήτρες μπορούν να προστεθούν και συμπληρωματικές καλύψεις.
Ασφάλιση ευθύνης μεταφορέων / διαμεταφορέων
Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ασφάλισης μεταφορών και καλύπτει την ευθύνη του εκάστοτε μεταφορέα για υλικές ζημίες η απώλειες στα διακινούμενα εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων όπως αυτή προβλέπεται από την ευρέως διαδεδομένη σύμβαση διεθνών οδικών μεταφορών C.M.R.
Η C.M.R. εκτός από τους γενικούς κανόνες, ρυθμίζει ειδικά θέματα ευθύνης του μεταφορέα για βλάβη ή απώλεια ή καθυστέρηση των πραγμάτων και καθιερώνει υποχρεώσεις κατά τη φόρτωση, εκτέλεση και παράδοση των πραγμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη.