Ασφάλεια περιουσίας

Το σπίτι και η επιχείρηση αποτελούν από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Βρίσκονται όμως εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους που και οι τυχόν ζημιές συνεπάγονται εκτός από την ψυχολογική φθορά και μεγάλα κόστη αποκατάστασης.

Αφορά στους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές κατοικιών ή/και επιχειρήσεων κάθε είδους που επιθυμούν
κάλυψη από επερχόμενους κινδύνους όπως :
° Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Βραχυκύκλωμα, Ζημιές στον λέβητα
° Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Κακόβουλες Βλάβες
° Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Πλημμύρα, Θραύση ή Διαρροή  σωληνώσεων –
δεξαμενών – εγκαταστάσεων ύδρευσης – κλιματισμού – αποχετεύσεως.
° Κλοπή  με διάρρηξη ή/και ληστεία
° Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα κατά την διάρκεια της κλοπής
° Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκαφών, Θραύση Κρυστάλλων, Αλλοίωση Εμπορευμάτων
° Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα φύλαξης, Έξοδα μεταφοράς / παραμονής και επανεγκατάστασης
του περιεχομένου.
° Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
° Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση