Αστική ευθύνη

Η αστική ευθύνη καλύπτει τις οικονομικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας από λάθη ή παραλείψεις μας σαν επαγγελματίες σε τρίτους.
Για να μην μένουμε εκτεθειμένοι έναντι αυτών των κινδύνων η ασφαλιστική αγορά έχει σχεδιάσει για όλους σχεδόν τους επαγγελματίες προγράμματα κάλυψης αστικής ευθύνης που εμπίπτουν ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες :
 Γενική αστική ευθύνη
Καλύπτει κάθε επαγγελματία για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους και οφείλονται αποδεδειγμένα σε χρήση και λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου.
Οι δραστηριότητες που καλύπτονται είναι ενδεικτικά :
 Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
 Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων
 Εστιατορίων – Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης
 Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
 Κινηματογράφων – Θεάτρων
 Εμπορικών Καταστημάτων
 Σταθμών Αυτοκινήτων
 Τουριστικών Μονάδων – Camping – Κατασκηνώσεων
 Γραφείων
 Εκθέσεων & διοργανώσεων

 Επαγγελματική αστική ευθύνη
Καλύπτει τον ασφαλισμένο για αξιώσεις πελατών ή εργοδοτών εις βάρος του επαγγελματία για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας λάθους, παράλειψης ή αμέλειας κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που καλύπτονται είναι :
• Ιατροί
• Φαρμακοποιοί
• Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί
• Λογιστές
• Δικηγόροι
• Συμβολαιογράφοι
• ΚΤΕΟ
• Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές
• Εταιρείες πιστοποιήσεων
 Αστική ευθύνη εργοδότη
Καλύπτει την ασφαλιζόμενη επιχείρηση ή τον επαγγελματία έναντι ποσών που καταβάλλονται ως αποζημίωση για σωματικές βλάβες στα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με τον εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τα ατυχήματα που τυχόν συμβούν στο προσωπικό της επιχείρησής από αμέλεια του εργοδότη καθώς και η καταβολή στον παθόντα της διαφοράς μεταξύ του ημερομίσθιου που παρέχεται από το Ι.Κ.Α. ή από άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση ατυχήματος, υποχρέωση του ασφαλισμένου θεωρείται επίσης και η καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.
 Αστική ευθύνη προϊόντος
Ανεξάρτητα από τα σύστημα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου της επιχείρησης μας, είναι πολλές φορές πιθανό να φτάσει στον τελικό καταναλωτή ένα ελαττωματικό προϊόν που μπορεί να προκαλέσεις ζημιές κατά τη χρήση του (σωματικές ή/και υλικές) με αποτέλεσμα να εγείρονται απαιτήσεις έναντι του εκάστοτε προμηθευτή (π.χ. παραγωγού, εισαγωγέα, διανομέα )
Η κάλυψη αστικής ευθύνης προϊόντος καλύπτει αξιώσεις από σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων
 Περιβαλλοντική αστική ευθύνη
Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και επηρεάζουν πλήθος επιχειρήσεων που δημιουργούν έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων ή οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες

Leave a Reply